sk
en

Dlžníci

Zavolali sme vám? Nemusíte sa obávať.
Spoločne nájdeme riešenie na váš finančný problém.
Navrhneme a vysvetlíme vám vaše možnosti a príležitosti.

Naše princípy

Riešime vaše finančné problémy namiesto toho, aby sme ich zhoršovali. Radi by sme vám ponúkli cennú spoluprácu pri vyrovnaní dlhu. Dlh nie je vašim osudom. Je to len dočasná prekážka, nič viac. Sme pripravení spoločne s vami vyriešiť tieto problémy.

S  ľuďmi spolupracujeme a  dlžníka považujeme v  prvom rade za človeka, ktorý sa v  minulosti rozhodol zlepšiť si svoj život. Vážime si vás a  radi by sme pri vás stáli nielen teraz, pri riešení vašich aktuálnych problémov, ale aj v budúcnosti.

  • Rešpekt

    Pri spolupráci s vami, ako dlžníkom, chránime v  prvom rade vaše záujmy. Chceli by sme sa stať vašim partnerom a  nie len vymáhačmi dlhov.

  • Skutočná pomoc

    Oblasti zlepšovania sme sa venovali niekoľko rokov a  teraz sme konečne pripravení ponúknuť vám reálne možnosti pre riešenie vašich problémov.

  • Telefonát príležitosti

    Každý telefonát, sms alebo email od nás vám poskytuje novú príležitosť. Namiesto toho, aby sme vám len pripomínali váš dlh, poskytujeme vám reálne riešenia pre vyrovnanie vášho dlhu.

MBA

Náš telefonát je telefonátom príležitosti

Každého dlžníka považujeme predovšetkým za človeka, ktorý sa     v  minulosti rozhodol zlepšiť si svoj život. Chceme  vám pomôcť vyriešiť dôsledky vašich chýb a  umožniť vám posunúť sa ďalej.

Odporúčania

Neutekajte od veriteľov a  inkasných pracovníkov

Najdôležitejšia rada, ktorú môžeme dať dlžníkom je neutekať od veriteľov a spoločností, ktoré vymáhajú pohľadávky. Obe strany sú pripravené robiť ústupky, keďže je to výhodné tak pre veriteľa, ako aj pre dlžníka. Čím viac času a  zdrojov vynaloží veriteľ a  inkasný pracovník na presviedčanie dlžníka, aby zaplatil, tým viac budú mať záujem riešiť  splatenie dlhu v jednej čiastke a to aj súdnou cestou.

Informujte veriteľa ak máte finančné ťažkosti

Ak máte nejaké finančné ťažkosti a  nie ste schopný platiť načas podľa harmonogramu, alebo v dohodnutej čiastke, informujte o  svojich problémoch a  potvrďte svoje prianie dlh splatiť. Takto preukážete snahu spolupracovať a  je pravdepodobnejšie, že veriteľ bude súhlasiť s  úpravou splátkového kalendára, alebo so znížením splátok, prípadne  navrhne prijateľné podmienky splatenia dlhu.

Refinancovanie dlhu

Máte možnosť získať úver od inej banky na splatenie vášho súčasného dlhu. Vaše finančné zaťaženie sa zníži, keďže nebudete musieť platiť úroky z omeškania splátok z  prvého úveru.

Predaj záruky

Ak ste si vzali úver a  zaručili ste sa svojím majetkom, svoju záruku môžete predať, aby ste váš problém vyriešili. K  tomu budete potrebovať súhlas banky. Predaj môže zrealizovať dlžník alebo vymáhacia spoločnosť. Všetky peniaze, ktoré už boli zaplatené, sa vrátia dlžníkovi takmer v  plnej sume späť (po odpočítaní úrokov z úveru).

Správne plánovanie vášho rozpočtu

Len malé percento ľudí si plánuje dlhodobý rozpočet. Snažte sa viesť si záznamy všetkých výdavkov a  príjmov. Pomôže vám to vyhnúť sa zbytočným výdavkom a  ušetrené peniaze možete použiť na splácanie dlhu.

Dôsledky nesplatenia dlhu

Nárast dlhu

Keď nesplníte podmienky splácania úveru, suma dlhu sa nepretržite navyšuje o pokuty a poplatky za oneskorené splácanie. Tento proces navyšovania bude pokračovať až kým nebude celá suma dlhu splatená.

Negatívna úverová história

V  prípade nedodržiavania podmienok úveru poskytne banka informácie Centrálemu registru bankových a nebankových informácií. Neskoré splátky, nesplatené dlhy, právne prípady a  exekučné konania – toto všetko zhoršuje vašu úverovú schopnosť a  znižuje možnosti pre ďalšiu (výhodnejšiu) spoluprácu s  bankou a  predovšetkým vašu šancu získať úver s  prijateľným (nízkym) úrokom. Jedinou možnosťou ako napraviť vašu situáciu je splatenie celého dlhu.

Problémy s  hľadaním práce

Ak sa budete uchádzať o  dobrú pracovnú pozíciu, zamestnávateľ si môže skontrolovať vašu úverovú a  právnu históriu (táto kontrola sa v  poslednej dobe stala pre zamestnávateľov veľmi populárnou). Nesplatené pôžičky, vám môžu výrazne zhoršiť šancu získať danú pracovnú pozíciu.

Súdne poplatky

Ak budete dlhodobo ignorovať žiadosti od veriteľa, veriteľ môže začať konať súdnou cestou. Ak bude rozsudok v  prospech veriteľa (95% pravdepodobnosť), bude musieť zaplatiť nielen plnú čiastku dlhu, ale aj súdne poplatky.

Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia

V  prípade dlhu môže súdny exekútor, na základe súdneho rozhodnutia, obmedziť vašu možnosť vycestovať do zahraničia. Vydanie cestovného pasu vám môže byť zamietnuté alebo môžete mať obmedzené cestovanie do zahraničia. Aby ste predišli neočakávanej situácii na hraniciach a  nestratili tak peniaze použité na neuskutočnenú dovolenku (alebo služobnú cestu), odporúčame vám vyplatiť svoj nesplatený dlh ešte pred vycestovaním.

Zmrazenie účtov a  postihnutie majetku

Od momentu kedy veriteľ podá žalobu na súd, sa vystavujete riziku exekučného konania, v ktorom súdny exekútor na základe exekučné titulu môže postihnúť váš majetok, žiadať o vykonávanie zrážok zo mzdy. Navyše vám môžu byť zmrazené účty, aby sa tak uspokojili nároky žalobcu.

Trestná zodpovednosť

Okrem toho môže byť dlžník trestne stíhaný za podvodné vyhýbanie sa plateniu dlhu. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje problémy s dlhmi riešili a kontaktovali nás. Spoločne nájdeme riešenie.

M.B.A. Financie s.r.o. používame cookies, aby sme vedeli vyriešiť vaše požiadavky. V prípade nesúhlasu, opustite prosím stránku.

//chat script // end chat script